ULTRA PERŁA MAŁOPOLSKI 2018

MAGURA

WAPIENNE

 

1. CELE:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej
 • promocja Małopolski , Magurskiego Parku Narodowego, Gminy Sękowa oraz Uzdrowiska Wapienne

 

2. ORGANIZATOR:

Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków

 

3. TERMIN, BIURO ZAWODÓW oraz MIEJSCE STARTU i METY

a/ termin zawodów : 9 czerwca 2018 r.

b/ Biuro Zawodów : Dom Zdrojowy w Wapiennym

czynne: 8 czerwca 2018 r. w godzinach 16.00 -22.00

c/ Szatnie, depozyt : Uzdrowisko Wapienne

d/ miejsce STARTU i METY : Wapienne Bulwar Napoleoński

 

4.TRASA : 49 km

Start: godz. 07:00

Limit czasu : 9 godziny

 

5. UCZESTNICTWO:

Uczestnikami biegu mogą być osoby, które do dnia 9 czerwca 2018 r. ukończą 18 lat, opłacą wpisowe oraz w Biurze Zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność. Wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

6. ZGŁOSZENIA I WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:

Zgłoszenia wyłącznie przez internet do dnia 4 czerwca 2018 przez jedną z niżej wymienionych stron:

http://www.perlymalopolski.pl/

http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3563

Po tym terminie zgłoszenia nie będą możliwe. Łączny limit zawodników biorących udział w zawodach to 100 zawodników.

Po osiągnięciu limitu zapisy – bez względu na datę – zostają zakończone. Limit może zostać przez Organizatora zmniejszony. Organizator może usunąć z listy startowej tych zawodników którzy dokonali rejestracji poprzez internet a nie dokonali opłaty startowej w ciągu 14 dni od dnia rejestracji a najpóźniej do dnia 21 maja 2018 r. W Perłach Małopolski nie ma kategorii zawodników „ zarejestrowani-nieopłaceni” .

Zawodnik uprawniony do startu to :

 • zawodnik zarejestrowany w w/w terminie
 • zawodnik mieszczący się w limicie zawodników
 • zawodnik który dokonał opłaty startowej w w/w terminie

Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie w dniu 8 czerwca 2018 r. w godzinach 16.00 -22.00 w Biurze Zawodów.

 

7. OPŁATA STARTOWA, RABATY i DOPŁATY

a) OPŁATA STARTOWA i RABATY

Opłata startowa płatna na konto : Biuro Promocji Regionów Sp. z o.o. 30-727 Kraków ul. Pana Tadeusza 4, nr konta: 61 1240 4432 1111 0010 7103 2554 tytuł wpłaty:„ULTRA oraz imię i nazwisko startującego”.

Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia.

Bieg na dystansie długim 49 km:

 • 160 zł do 4 czerwca 2018 r.(*możliwy rabat-informacja poniżej)

Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI

 

b) RABATY

Rabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej.

 Wysokość rabatów:

 • posiadacze Certyfikatu Pereł Małopolski rabat – 20%
 • małżonkowie rabat – 10%
 • osoby w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%

Rabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%.

c) DOPŁATY

Pakiety startowe dla zawodników nie będą automatycznie zawierały okazjonalnej koszulki. Jest przewidziany jeden wzór koszulki dla całego cyklu biegów – identyczny dla wszystkich zawodów z cyklu Perły Małopolski 2018. Wzór, rodzaj oraz koszt koszulki będą upublicznione do dnia 31 grudnia 2017.

Zawodnicy zaproszeni indywidualnie przez Organizatora są zwolnieni z opłat.

8. KLASYFIKACJE :

Będą prowadzone następujące klasyfikacje :

 • klasyfikacja OPEN kobiet,
 • klasyfikacja OPEN mężczyzn,
 • oraz klasyfikacje wiekowe :
 • K-20, M-20 – roczniki 2000-1989
 • K-30, M-30 – roczniki 1988-1979
 • K-40, M-40 – roczniki 1978-1969
 • K-50, M-50 – roczniki 1968-1959
 • K-60, M-60 – roczniki 1958 i starsze

 

9. OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE :

 • Numer startowy umieszczony w widocznym miejscu (*otrzymany od organizatora)
 • Mapa trasy (*otrzymana od organizatora)
 • Folia NRC
 • Kubek lub bidon o łącznej pojemności minimum 0,5 litra
 • Gwizdek
 • Naładowany telefon komórkowy w wodoszczelnym opakowaniu

 

10. NAGRODY W BIEGU ULTRA PERŁA MAŁOPOLSKI – MAGURA 2018

a) Kategorie OPEN kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE : 300zł ( bonami sponsorskimi lub gotówką)
 • II MIEJSCE: 200zł ( bonami sponsorskimi lub gotówką)
 • III MIEJSCE: 100zł ( bonami sponsorskimi lub gotówką)

Ponadto zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I-III otrzymają podczas ceremonii dekoracji pamiątkowe dyplomy. Zawodniczki i zawodnicy zajmujący miejsca I-III w klasyfikacji OPEN nie są klasyfikowani w klasyfikacjach wiekowych.

b) Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • I MIEJSCE : pamiątkowy dyplom
 • II MIEJSCE: pamiątkowy dyplom
 • III MIEJSCE: pamiątkowy dyplom

Wszyscy zawodnicy którzy ukończą zawody otrzymają pamiątkowe, specjalnie bite na tę okazję medale.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Wapiennym o godz. 16.

 

11. POZOSTAŁE USTALENIA I INFORMACJE

a) Pomiar czasu z wykorzystaniem chipów.

b) Każdy, kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po przekroczeniu linii mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

c) Organizator zapewnia napoje (woda źródlana) na trasie i mecie oraz posiłek regeneracyjny po biegu.

d) Zawody odbędą się bez względu na pogodę. W przypadku wystąpienia na terenie na którym rozgrywane są zawody klęsk żywiołowych Organizator zastrzega sobie prawo – po konsultacji z lokalnymi władzami samorządowymi – do przełożenia terminu rozgrywania na inny, późniejszy termin.

e) Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego tak aby możliwa była jego identyfikacja.

f) Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych Organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

g) Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zawodników zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

h) Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

i) Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.

j) Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń (obok Biura Zawodów), przed rozpoczęciem imprezy.

k)Organizator nie wysyła nagród które wywalczyli zawodnicy. Brak zawodnika na ceremonii dekoracji rozumiany jest jako rezygnacja z nagród i upoważnienie Organizatora do dowolnego rozdysponowania przedmiotowych nagród.

l) Zawodnicy startujący w biegu MOGĄ używać podczas biegu kijki ale zobowiązani są to robić w sposób nieutrudniający biegu innym zawodnikom.

ł) Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 

12. Zasady bezpieczeństwa uczestników imprezy :

a) każdy uczestnik imprezy winien stosować się do poleceń Policji oraz Służby Porządkowej a w szczególności :

 • zawodnicy podczas biegu poruszają się po wyznaczonej trasie imprezy
 • na odcinkach dróg gdzie odbywa się ruch pojazdów zawodnicy winni poruszać się po lewej stronie drogi chyba, że polecenia uprawnionych Służb nakazują inaczej
 • w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom funkcjonariuszom Policji i służby porządkowej
 • uczestnicy imprezy podczas zawodów winni ustąpić i umożliwić przejazd pojazdom Policji, Straży Pożarnej, służb medycznych, służb porządkowych oraz pojazdom organizatora czuwającym nad prawidłowym przebiegiem imprezy
 • o wszelkich zagrożeniach, kolizjach i wypadkach uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną, służby medyczne lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym
 • uczestnicy imprezy przybywający na zawody pojazdami samochodowymi winni je zaparkować w miejscach wskazanych przez organizatora

b) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane zasady przeciwpożarowe a w szczególności :

 • uczestnicy imprezy nie mogą używać poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora otwartego ognia
 • uczestnicy imprezy nie mogą wnosić na teren przeprowadzania imprezy ani używać substancji żrących lub toksycznych, materiałów łatwopalnych, materiałów radioaktywnych, artykułów pirotechnicznych, materiałów wybuchowych i innych stanowiących bądź mogących stanowić zagrożenie w myśl przepisów przeciwpożarowych
 • uczestnicy imprezy winni przestrzegać zakazu palenia tytoniu
 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia przeciwpożarowego uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli Straży Pożarnej, Policji i służby porządkowej
 • o wszelkich zagrożeniach pożarowych uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

c) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy sanitarne i ochrony środowiska a w szczególności :

 • na odcinkach trasy zawodów przebiegającej ścieżkami i drogami leśnymi uczestnicy imprezy winni poruszać się ściśle po trasie imprezy wyznaczonej przez organizatora
 • podczas zawodów niedopuszczalne jest płoszenie zwierzyny leśnej
 • uczestnicy zawodów winni korzystać z toalet i punktów sanitarnych znajdujących się w rejonie startu/mety imprezy
 • wszelkie śmieci należy składać w koszach znajdujących się trasie zawodów
 • w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia sanitarnego i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom przedstawicieli służby porządkowej, Straży Pożarnej i Policji
 • o wszelkich zagrożeniach sanitarnych i ochrony środowiska uczestnicy imprezy winni powiadomić Policję, Straż Pożarną lub służbę porządkową organizatora korzystając z ogólnie dostępnych numerów alarmowych lub korzystając z numeru alarmowego znajdującego się na numerze startowym

d) Uczestnicy imprezy znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub tym podobnych nie zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach lub zostaną z nich wycofani gdyby takowe zdarzenie zostało ujawnione już podczas trwania zawodów

e) każdy uczestnik imprezy winien przestrzegać ogólnie przyjęte i znane przepisy porządkowe oraz zasady współżycia społecznego a w szczególności :

 • powstrzymać się od zachowań nieobyczajnych i wulgarnych
 • powstrzymać się od zachowań godzących w przekonania religijne i polityczne
 • podporządkować się poleceniom służb porządkowych, Policji i Straży Pożarnej w zakresie przepisów porządkowych

13. Aktualizacja niniejszego regulaminu 4/06/2018